لیست شهرهاوکشورهای محل اجتماع

X
ردیف شهر/کشور نام رابط محل برگزاری ساعت برگزاری
{{item.id}} {{item.city}} {{item.name}} {{item.loc}} {{item.time}} {{item.day}}